اخرین محصولات ثبت شده

طرح درس روزانه ورزش و تربیت بدنی پایه چهارم

دانلود طرح درس روزانه ورزش و تربیت بدنی پایه چهارم ،فرمت فایل : PDFتعداد صفحات : 5 قسمتی از این طرح درس :اهداف رفتاری: دانش آموزان در پایان درس قادر خواهند بود؛روی توپ تسلط داشته باشند.با مقررات و قوانین آشنا شوند و آنرا اجرا کنند...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی موضوع مساحت مستطیل و مربع پایه چهارم

دانلود طرح درس ریاضی موضوع مساحت مستطیل و مربع پایه چهارم،فرمت فایل : PDFتعداد صفحات : 2 توضیحات این طرح درس :این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس سالانه همه دروس چهارم

دانلود طرح درس سالانه همه دروس چهارم ،فرمت فایل : PDFتعداد صفحات : 19 توضیحات این طرح درس :این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموزش...

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی موضوع ماشین های ورودی خروجی پایه چهارم

دانلود طرح درس ریاضی موضوع ماشین های ورودی خروجی پایه چهارم،فرمت فایل : PDFتعداد صفحات : 3 توضیحات این طرح درس :این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی موضوع عدد نویسی پایه چهارم

دانلود طرح درس ریاضی موضوع عدد نویسی پایه چهارم،فرمت فایل : PDFتعداد صفحات : 5 توضیحات این طرح درس :این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموزش و یاد...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی پایه چهارم با موضوع طرح محیط چند ضلعی ها

دانلود طرح درس ریاضی پایه چهارم با موضوع طرح محیط چند ضلعی ها،فرمت فایل : PDFتعداد صفحات : 4 توضیحات این طرح درس :این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی موضوع تقسیم ھای غیر اساسی با باقی مانده پایه چهارم

دانلود طرح درس ریاضی موضوع تقسیم ھای غیر اساسی با باقی مانده پایه چهارم،فرمت فایل : PDFتعداد صفحات : 8 قسمتی از این طرح درس :ھدف کلی : آشنایی با تقسیم ھای غیر اساسی با باقی ماندهاھداف جزییانتظار می رود پس از اجرای این درس دانش آموزان بھ موفقیت ھ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی پایه چهارم با موضوع طرح کسر مساوی

دانلود طرح درس ریاضی پایه چهارم با موضوع طرح کسر مساوی ،فرمت فایل : PDFتعداد صفحات : 8 توضیحات این طرح درس :این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ریاضی موضوع مفهوم زاویه و نحوه اندازه گیری زاویه پایه چهارم

دانلود ریاضی موضوع مفهوم زاویه و نحوه اندازه گیری زاویه پایه چهارم،فرمت فایل : PDFتعداد صفحات : 8 توضیحات این طرح درس :این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اول...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی پایه چهارم با موضوع میلیون

دانلود طرح درس ریاضی پایه چهارم با موضوع میلیون ،فرمت فایل : PDFتعداد صفحات : 2 توضیحات این طرح درس :این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی موضوع تقسیم پایه چهارم

دانلود طرح درس ریاضی موضوع تقسیم پایه چهارم،فرمت فایل : PDFتعداد صفحات : 2 قسمتی از این طرح درس :هدفهای جزییتقسیم چند رقمی بر یک رقمی را به خوبی انجام دهد و خارج قسمت را بدست اورد .هدفهای رفتاریبا صرف دو دقیقه وقت بتواند باقیمانده و خارج قسمت یک...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی پایه چهارم با موضوع ضرب عدد در کسر

دانلود طرح درس ریاضی پایه چهارم با موضوع ضرب عدد در کسر ،فرمت فایل : PDFتعداد صفحات : 8 توضیحات این طرح درس :این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل